B&P 意大利
米兰
米兰
地址:米兰市 Foro Buonaparte, 22
邮编:20121

电话:+39.02.72.02.35.35

Luca Barabino先生
l.barabino@barabino.it
Federico Steiner 先生
f.steiner@barabino.it
罗马
罗马
热那亚
热那亚
地址:热那亚市 Passo Barsanti, 4
邮编:16125

电话:+39.010.27.25.048

Roberto Stasio 先生
r.stasio@barabino.it
Ilaria Schelotto 女士
i.schelotto@barabino.it
B&P 国际
伦敦
柏林
纽约
布鲁塞尔
圣保罗
白拉比诺及合作伙伴公司 (Barabino & Partners)| 税号 04959270150 | 小型文字档案规定 | 道德公约